مریم ملاشاهی

درباره من

دکتر مریم ملاشاهی
image

استادیار گروه آموزشی جنگلداری مناطق خشک @ دانشکده کویرشناسی

...

محقق گوگل

(1403/3/8)

استنادات

139

h-index

6

i10-index

3

مؤلفین همکار

0

اسکوپوس

استنادات

---

مقالات

---

h-index

---

مؤلفین همکار

---

رزومه

تحصیلات، تجارب، مهارت ها و علایق من

تحصیلات

1382-1379

کارشناسی

دانشگاه گیلان

1384-1386

کارشناسی ارشد

دانشگاه تربیت مدرس

1387-1391

دکتری

دانشگاه تربیت مدرس

تجارب

1397-1398

مدیر گروه رشته جنگلداری مناطق خشک و مدیریت مناطق خشک

مهارت ها

اولویت های پژوهشی

جنگلداری شهری

اکولوژی جنگل

گیاه پالایی

انتشارات

برخی از دستاورد های پژوهشی و فناوری

آخرین بروزرسانی: 1403/03/03
بررسی میزان زنده مانی و اثرتیمارهای متفاوت شکستن خواب فیزیکی بر جوانه زنی بذر دو گونه درختی (نمدار و اقاقیا)
علوم و فناوری بذر ایران(0)
^مریم ملاشاهی*, ^علیرضا مشکی, ^هومن روانبخش کرمانشاهی, 9211816001
مقایسه جذب عنصر کادمیوم و روی در دو گونه اکالیپتوس
تحقیقات حمایت و حفاظت جنگل ها و مراتع ایران(2016)
9111819007, ^علیرضا مشکی, ^مریم ملاشاهی*
Norway rat (Rattus norvegicus) in metropolitans, a bioindicator for heavy metal pollution (Case study: Tehran, Iran)
caspian journal of environmental science(0)
مرتضی نادری*, ^مریم ملاشاهی
تحلیل و مقایسه رسوب معلق در حوضه¬های آبخیز خزر و ایران مرکزی ‏
هیدروژئومورفولوژی(2017)
منوچهر فرج زاده, علی اصغر هدایی, ^مریم ملاشاهی*, ندا رجبی
بررسی دو گونه اکالیپتوسEucalyptus Microtheca , Eucalyptus camaldulensis در جذب فلزات سرب و مس از خاک
پژوهش های گیاهی(0)
9111819007, ^علیرضا مشکی, ^مریم ملاشاهی*, علی صلاحی
بررسی چینه شناسی نبکاها برای تشخیص نوسان های اقلیمی مطالعۀ موردی: حوضه علاء در حاشیۀ کویر مرکزی
جغرافیا و برنامه ریزی محیطی(2017)
^هایده آراء*, مریم قاسم نژاد, ^مریم ملاشاهی
Norway rat ( Rattus norvegicus ) in metropolitans, a bioindicator for heavy metal pollution (Case study: Tehran, Iran
caspian journal of environmental science(2017)
مرتضی نادری*, ^مریم ملاشاهی
تنوع و استقرار زادآوری طبیعی در تیپ های مختلف جنگل کاری های 50 ساله پارک جنگلی سرخه حصار تهران
پژوهش و توسعه جنگل(2018)
9411816016, ^هومن روانبخش کرمانشاهی*, ^علیرضا مشکی, ^مریم ملاشاهی
ارزﯾﺎﺑﯽ آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮی ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻃﺎﻟﻘﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒﯽ
امداد و نجات(2016)
علی اصغر هدایی, ^مریم ملاشاهی*
تحلیل اقلیم دیرینه برش رسوبی نوده با استفاده از ژئو شیمی عناصر
کواترنری ایران(2017)
وحید فیضی, قاسم عزیزی*, حبیب علیمحمدیان, ^مریم ملاشاهی
تاثیر مبدا بذر و تیمارهای مکانیکی و شیمیایی بر زنده مانی و جوانه زنی بذر گونه Robinio peseduacacia
علوم و تحقیقات بذر ایران(2018)
9211816001, ^علیرضا مشکی, ^هومن روانبخش کرمانشاهی, ^مریم ملاشاهی*, ^محمد کیا کیانیان گل افشانی
اثر تیمارهای رفع خواب بر بذر گونه کهورک (Prosopis farcta) جمع‌آوری شده از اکوسیستم های بیابانی و جنگل‌کاری سمنان
علوم و فناوری بذر ایران(2019)
9312816004, ^علیرضا مشکی, هومن روانبخش, ^مریم ملاشاهی*
تأثیر آتشسوزی بر تنوع و سطحهای غذایی فون خاک در جنگلهای هیرکانی (مطالعه موردی: جنگلهای گلندرود)
علوم محیطی(2018)
9311816001, ^داود کرتولی نژاد*, ^مریم ملاشاهی, معصومه شایان مهر
خصوصیات خاک و جنگل شناسی در جنگل کاری های گیلاس وحشی و افرا پلت جنگل های غرب مازندران
پژوهش های علوم و فناوری چوب و جنگل(2019)
9412816010, ^علیرضا مشکی*, ^مریم ملاشاهی, ^مجتبی امیری, ^محمد کیا کیانیان گل افشانی
تأثیر اکوتوریسم بر ساختار پوشش گیاهی و تنوع زیستی در پارک جنگلی نور
مجله جنگل ایران(2020)
9411816013, ^مریم ملاشاهی*, هومن روانبخش
تأثیر تیمارهای اصلاح خاک بر رشد نهال های بنه، دارمازو، زیتون تلخ و زربین در شهر سمنان
مجله جنگل ایران(2021)
9511822008, ^مریم ملاشاهی*, ^علیرضا مشکی, هومن روانبخش, ^محمد کیا کیانیان گل افشانی
مشخصه های کمی و خاکشناسی توده‌های خالص و آمیخته بلندمازوQuercus castaneifolia C.A. May (در طرح جنگلداری سرخداری استان گلستان)
بوم شناسی جنگلهای ایران(2021)
7424028000, ^علیرضا مشکی*, ^مجتبی امیری, ^مریم ملاشاهی
Recolonization by Indigenous broadleaved species of a conifer plantation (Cupressus spp.) in Northern Iran after 25 years
ANNALS OF FOREST SCIENCE(2022)
9411816008, هومن روانبخش*, ^علیرضا مشکی, ^مریم ملاشاهی
تأثیر ویژگی های خاک و شرایط توپوگرافی بر بادافتادگی درختان در جنگل های چمستان-مازندران
بوم شناسی جنگلهای ایران(2022)
9412816004, ^مریم ملاشاهی*, هومن روانبخش, ^علیرضا مشکی
Spatial Analysis of Floods in Mazandaran Province and Strategies to Increase Resilience Using the Crisis Management Approach
امداد و نجات(2023)
علی اصغر هدایی, ^وحید فیضی*, مهدی نجفی, ^مریم ملاشاهی
بررسی تاثیر میزان فاصله از منبع آلودگی بر غلظت فلزات سنگین در خاک اطراف کارخانه سیمان شهرستان نکا
فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست(2015)
سمیه دریواسی, کیوان صائب, ^مریم ملاشاهی
Spatial and Temporal Trend Analysis of Temperature and Precipitation in Iran
ecopercia(2014)
وحید فیضی*, وحید فیضی, ^مریم ملاشاهی, منوچهر فرج زاده, منوچهر فرج زاده, قاسم عزیزی, دکتر عزیزی
مقایسه وضعیت زادآوری گونه بلوط در شرایط توده های خالص و آمیخته
دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی(2016-03-02)
9211816004, ^علیرضا مشکی, ^مریم ملاشاهی, ^مجتبی امیری
مقایسه وضعیت فاکتورهای شیمیایی خاک در توده های خالص و ترکیبی بلوط
دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست(2016-03-02)
9211816004, ^علیرضا مشکی, ^مریم ملاشاهی, ^مجتبی امیری
استفاده از گونه کاج الدار در پارک های شهری و برخی از تاثیرات آن بر خواص فیزیکی و شیمیایی خاک
دومین همایش ملی علوم و فناوری های محیط زیست(2016-03-03)
^مریم ملاشاهی, ^علیرضا مشکی
بررسی پارامترهای رویشی در دو گونه پسته با مبدا متفاوت
دومین همایش ملی علوم و فناوری های محیط زیست(2016-03-03)
9311816004, ^مریم ملاشاهی*, ^هومن روانبخش کرمانشاهی, ^علیرضا مشکی
ﺑﺮرﺳ ﯽ اﺛﺮات ﻧﺎﺷ ﯽ از رﯾﺰﮔﺮدﻫﺎ ﺑﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی ﺗﺤﺖ ﮐﺸﺖ ﭘﻼﺳﺘ ﯿﮑ ﯽ و ﻏﯿﺮﭘﻼﺳﺘ ﯿﮑ ﯽ اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن
اولین کنفرانس بین المللی گردوغبار(2016-03-02)
9322818002, ^مریم ملاشاهی, ^محمد رضا یزدانی, وحید فیضی
بررسی اثرات ریزگردها بر محصولات کشاورزی استان خوزستان
اولین کنفرانس بین المللی گرد و غبار(2016-03-02)
9322818002, ^مریم ملاشاهی*, ^محمد رضا یزدانی
بررسی تاثیر پذیری محصولات زراعی استان خوزستان از ریزگردها
اولین کنفرانس بین المللی گرد و غبار(2016-03-02)
9322818002, ^مریم ملاشاهی*, ^محمد رضا یزدانی
بررسی رویش قطری و ارتفاعی درختان کاج تهران (Pinus eldarica) در یک دوره 50 ساله در پارک جنگلی سرخه حصار تهران
اولین همایش ملی جغرافیا، محیط زیست، امنیت و گردشگری(2017-01-18)
9411816016, ^هومن روانبخش کرمانشاهی*, ^علیرضا مشکی, ^مریم ملاشاهی
زنده مانی و جوانه زنی بذر گیاه کهورک در پارک جنگلی سوکان سمنان
اولین همایش ملی جغرافیا، محیط زیست، امنیت و گردشگری(2017-01-18)
فاطمه شمس الدین*, ^هومن روانبخش کرمانشاهی, ^علیرضا مشکی, ^مریم ملاشاهی, میثم ابولخیریان
اثر آتش سوزی بر زی توده و فراوانی ماکروفون های خاک در جنگل های شمال ایران
اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی کشاورزی،محیط زیست و امنیت غذایی(2017-02-28)
9311816001, ^داود کرتولی نژاد*, ^مریم ملاشاهی, معصومه شایان مهر
مقایسه تاثیر آتشسوزی بر شاخصهای تنوع زیستی ماکروفون خاک جنگل های هیرکانی
اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی کشاورزی،محیط زیست و امنیت غذایی(2017-02-28)
9311816001, ^داود کرتولی نژاد*, ^مریم ملاشاهی, معصومه شایان مهر
بررسی اثرات فشار توریسم بر وضعیت گونه های گیاهی پارک جنگلی نور
کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مهندسی کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی(2018-03-06)
9411816013, ^مریم ملاشاهی*, ^هومن روانبخش کرمانشاهی
ﺗﺎﺛﯿﺮﺍﺕ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮﯼ ﺑﺮ ﻣﯿﺰﺍﻥ ﺟﻬﺖ ﻭ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎﺩ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮﺭﺩﯼ: ﻣﺤﻠﻪ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ
ششمین همایش مدیریت آلودگی هوا و صدا(2018-01-23)
^مریم ملاشاهی, وحید فیضی
مقایسه میزان جذب فلزات سنگین توسط دو گونه کاج و اکالیپتوس
پنجمین همایش ملی تغییر اقلیم و گاهشناسی درختی در اکوسیستم های خزری(2019-02-06)
9512822002, ^مریم ملاشاهی*, ^علیرضا مشکی, ^شیما نیکو
بررسی پراکنش و ساختار توده های عناب در استان گلستان
پنجمین همایش ملی تغییر اقلیم و گاهشناسی درختی در اکوسیستم های خزری(2019-02-06)
9311816004, ^مریم ملاشاهی*, ^هومن روانبخش کرمانشاهی, ^مجتبی امیری
درجه آلودگی فلزات در برگ درختان در حاشیه خیابان های شهری (مناطق 22 گانه شهرداری تهران)
چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست(2017-05-23)
سارا عباسی*, ^مریم ملاشاهی, عاتکه اصلانی, حبیب علیمحمدیان
بررسی اثرات بلند مدت شیرابه زباله های شهری بر درختان جنگلی
اولین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست(2019-08-27)
9611437007, ^مریم ملاشاهی*
تجدیدحیات درختان در روشنه‌های تاج‌پوشش 10 سال پس از برش تک‌گزینی (مطالعه موردی: پارسل 318 جنگل جمند)
پنجمین همایش ملی تغییر اقلیم و گاهشناسی درختی در اکوسیستم های خزری(2019-02-06)
9411816011, ^مجتبی امیری*, ^علیرضا مشکی, ^مریم ملاشاهی
استقرار و رویش گونه درختی زیتون (Melia azadrica) تلخ با استفاده از روشهای مختلف کاشت درشهر سمنان
دومین همایش بین المللی و سومین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی(2019-03-06)
9511822008, ^مریم ملاشاهی, ^علیرضا مشکی*, ^هومن روانبخش کرمانشاهی, ^محمد کیا کیانیان گل افشانی, 9512822003
تاثیر روشهای مختلف کاشت بر استقرار و رویش گونه تادار (celtis caucasica) درشهر سمنان
دومین همایش بین المللی و سومین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی(2019-03-06)
9512822003, ^علیرضا مشکی, ^هومن روانبخش کرمانشاهی*, ^مریم ملاشاهی, ^محمد کیا کیانیان گل افشانی
آلودگی های ناشی از فعالیت های کشاورزی و راهکارهای کنترل آنها در ایران
نخستین همایش ملی محیط زیست، چالش ها و راهکارهای عملی(2021-08-25)
^محمد کیا کیانیان گل افشانی*, ^مریم ملاشاهی
بررسی آماری - سینوپتیکی سیلاب های حوضه رودخانه ارس
دومین همایش ملی راهبردهای مدیریت منابع آب و چالش های زیست محیطی(2021-01-19)
حسن حاجی محمدی*, ^محمد کیا کیانیان گل افشانی, ^مریم ملاشاهی
بررسی ابتلای درختان ارس (Juniperus excelsa)به گونه انگلی ارس واش (Arceuthobium oxycedri)
سومین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگرس(2023-03-06)
9711437006, ^مریم ملاشاهی*
زیست ردیابی ذرات معلق هوا با استفاده از خواص مغناطیسی برگ درختان زبان گنجشک
دومین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا(2013-12-26)
^مریم ملاشاهی, وحید فیضی, حبیب علیمحمدیان
تجزیه و تحلیل سدهای بزرگ مقیاس و تهدیدات شهری ناشی از آن در ایران
دومین کنفرانس بین المللی مخاطرات محیطی(2013-10-29)
وحید فیضی, ^مریم ملاشاهی, مریم انصاری
پهنه بندی آلودگی هوای کلان شهر تهران با استفاده از روش نوین مگنتومتری برگ های درختی و تفسیر و آنالیز شیمیایی آلودگی فلزاتAl, As, Fe, Co, Cr, Cu, Mn,Ni
اولین همایش انجمن کواترنری ایران(2013-11-20)
حبیب علیمحمدیان, ^مریم ملاشاهی
ارتباط مکانی پذیرفتاری مغناطیسی و غلظت فلزات مس، سرب و نیکل در برگ گونه کاج الدار
دومین همایش ملی و تخصصی پژوهش های محیط زیست ایران(2014-08-07)
^مریم ملاشاهی, وحید فیضی
تاثیر آلودگی های محیطی بر وضعیت ظاهری برگ گونه های درختی فضای سبز شهری
دومین همایش ملی و تخصصی پژوهش های محیط زیست ایران(2014-08-07)
^مریم ملاشاهی, وحید فیضی
استفاده از قابلیت های سیستم اطلاعات جغرافیایی در پهنه بندی آلودگی هوای شهری
دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و بیابانی(2014-11-11)
^مریم ملاشاهی
توریسم ورزشی راهبردی در توسعه ورزش و سلامتی جامعه با تاکید بر توریسم ورزشی تالاب گاو خونی
دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و بیابانی(2014-11-11)
^مریم ملاشاهی, حسین یاوری
تاثیر تیمارهای مختلف در شکستن خواب و جوانه زنی بذر درخت اقاقیا( Robinia pseudoacacia)
دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و بیابانی(2014-11-11)
^علیرضا مشکی, ^هومن روانبخش کرمانشاهی, ^مریم ملاشاهی, محمد اخلاقی
تاثیر هیدورپرایمینگ بر جوانه زنی بذور گونه های سوزنی برگ کاج بروسیا و تهران
دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و بیابانی(2014-11-11)
^مجتبی امیری, ^رضا نقدی, ^مریم ملاشاهی
محاسبه بیومس کربن وزن مخصوص حقیقی و ارتباط آن ها با فرسایش خاک جنگل ارس و زرشک
دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و بیابانی(2014-11-11)
^حمید خیرالدین, ^علیرضا مشکی, ^مریم ملاشاهی
بررسي تغييرات ويژگي هاي فيزيكي خاك و پوشش گياهي در مسير هاي چوبكشي رها شده
مقدسي محمد(تاریخ دفاع: 1402/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي اثر تيمارهاي مختلف بر جوانه زني بذر سنجد (Elaegnus angustifolia) و تاثير آبياري بر روي نهال هاي آن
نيكوئي الهه(تاریخ دفاع: 1400/06/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي ساختار و ويزگي هاي جنگلشناسي به دو روش آماربرداري منظم تصادفي و قطعه نمونه يك هكتاري
نفيري افسر(تاریخ دفاع: 1401/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثيرات دفن زباله شهري بر خاك و تنوع زيستي گياهي در جنگل هاي منطقه زرندين
اشرفي سيد مهدي(تاریخ دفاع: 1399/09/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي ابتلا به ارس واش (Arceuthobium oxycedri (D.C)M. Bieb)) و تاثير كنترل مكانيكي در ارسستان هاي منطقه ميانكوه تاش شاهرود
فدائي ذبيح الله(تاریخ دفاع: 1399/03/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي اكولوژيك و جنگل شناسي رويشگاه گونه آوري در منطقه پناهگاه حيات وحش چهاردانگه كياسر
بگنج پوركم عبدالرحيم(تاریخ دفاع: 1397/11/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير روش هاي مختلف كاشت بر استقرار گونه هاي درختي سرو زربين، اقاقيا، زيتون تلخ و بنه در شهر سمنان
مقصوديان اميد(تاریخ دفاع: 1397/11/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير روش هاي مختلف كاشت بر استقرار گونه هاي درختي (ارغوان – سنجد – بادامك - داغداغان)
مخي زاده ولي محمد(تاریخ دفاع: 1397/11/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي قابليت گونه هاي اكاليپتوس (Eucalyptus) و كاج (Pine) در جذب فلزات سنگين خاك (مطالعه موردي : منطقه صنعتي آرين شيمي (سينا)، استان مازندان)
رحماني مهدي(تاریخ دفاع: 1397/11/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير جنگلكاري برروند احيا، توالي و خصوصيات خاكشناسي جوامع جنگلي هيركاني (سري 11 پيمود حوزه 48 گلندرود)
جعفرزاده مسعود(تاریخ دفاع: 1397/06/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مقايسه ويژگي هاي روشنه تاج پوشش در جنگل هاي مديريت شده و نشده (مطالعه موردي : جنگل هاي ويسر، نوشهر)
صفرپور كاكرودي لطيف(تاریخ دفاع: 1396/11/02) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مقايسه ويژگي هاي جنگل شناسي و فيزيكوشيميايي خاك در حفره هاي جنگل كاري شده ي افراپلت و گيلاس وحشي (مطالعه موردي:جنگل هاي غرب هراز ، آمل ،مازندران)
هوشمند اهلمي عزيزاله(تاریخ دفاع: 1396/06/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير اكوتوريسم بر تنوع زيستي گياهي پارك جنگلي نور
محمدي فرد فريده(تاریخ دفاع: 1396/11/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير تيپ هاي مختلف جنگل بر روي خصوصيات پوشش گياهي و خاك در جنگلكاري هاي مناطق نيمه خشك (مطالعه موردي : پارك جنگلي سرخه حصار تهران)
فرخ زاده نرگس(تاریخ دفاع: 1396/04/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي وضعيت كمي و كيفي خشكه دارها و تاثير آن بر نوع و كميت زاد آوري در پناهگاه حيات وحش (مطالعه موردي : مازندران –ساري)
شيردل بالا دهي كريم(تاریخ دفاع: 1396/12/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي برخي عوامل اكولوژيك موثر در باد افتادگي و ريشه كن شدن درختان (مطالعه موردي:چمستان –سري 12 طرح جنگلداري حوزه غرب هراز)
گلپور سوته عباس(تاریخ دفاع: 1396/06/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي ميزان رويش و تغيير و تحولات توده راش در يك پريود (مطالعه موردي:جنگل هاي هفت خال- نكا)
اميني رضا(تاریخ دفاع: 1396/11/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي روند اثرات ناشي از ريز گردها بر محصولات زراعي آبي و رابطه آن با برخي پارامترهاي اقليمي استان خوزستان
فرجي آرپناهي اسحاق(تاریخ دفاع: 1395/07/13) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير برخي پارامتر هاي اقليمي و پديده انسو بر عملكرد گندم و جو ديم در دشت مازندران
اردشيري آلاشتي حسين(تاریخ دفاع: 1395/12/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير آتش سوزه بر ماكروفين خاك در جنگل هاي هيركاني (مطالعه موردي : جنگلهاي گلندرود)
احمدي لشكناري زينب(تاریخ دفاع: 1395/12/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير زيراشكوب گونه كهورك بر ويژگي هاي خاكشناسي جنگلكاري هاي اطراف سمنان (مطالعه موردي : پارك جنگلي سوكان)
شمس الدين فاطمه(تاریخ دفاع: 1395/12/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثيرات مكان دفن زباله بر خاك اكوسيستم هاي جنگلي (مطالعه موردي : پناهگاه حيات وحش جنگلي سمسكنده)
صباغ رستمكلائي محترم(تاریخ دفاع: 1395/12/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه شرايط اكولوژيك و وضعيت زادآوري گونه عناب در استان گلستان
باي عباس(تاریخ دفاع: 1396/06/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي مقايسه اي جنگلهاي خالص و آميخته از لحاظ خصوصيات فيزيكي و شيميايي خاك (مطالعه موردي :گرگان
عرب عامري حميد(تاریخ دفاع: 1394/12/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير مبدا بر جوانه زني و زنده ماني بذر اقاقيا
ارجمند كبري(تاریخ دفاع: 1394/12/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير آبياري با مقادير متفاوت پساب در ميزان رشد گياه اقاقيا
جلال زائي محسن(تاریخ دفاع: 1395/07/12) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پهنه بندی آلودگی هوای تهران به فلزات سنگین با استفاده از برگ گونه توت
پژوهش های جغرافیای طبیعی(2013)
^مریم ملاشاهی, حبیب علیمحمدیان, سیدمحسن حسینی , وحید فیضی, علیرضا ریاحی بختیاری
مطالعه تاثیر درصد پوشش گیاهی و شدت باران بر فرسایش آبی در شهرستان سمنان(ناظر)
(2016-11-27)
تیمارهای ریشه زایی در قلمه های درختچه خشکی پسند شیرخشت در سمنان(ناظر)
(2016-10-17)
بررسی آلودگی خاک های سطحی شهر سمنان با مقایسه روش های پذیرفتاری مغناطیسی و غلظت فلزات سنگین(مجری اول)
(2017-10-16)

دانلود ها

فایل ها و ابزارهای مفید

طرح درس

طرح دروس و شرح آن
جنگلداری 2   (631 بار دانلود)
رشته : جنگلداری , گرایش : جنگلداری
تکثیر و پرورش گونه های چوبی زینتی   (619 بار دانلود)
رشته : جنگلداری , گرایش : جنگلداری
پارکداری   (617 بار دانلود)
رشته : مهندسی محیط زیست , گرایش : محیط زیست
پارک و فضای سبز   (1410 بار دانلود)
رشته : جنگلداری , گرایش : جنگلداری
هوا و اقلیم   (504 بار دانلود)
رشته : جنگلداری , گرایش : جنگلداری
آشنایی با کامپیوتر   (598 بار دانلود)
رشته : جنگلداری
اکوفیزیولوژی   (532 بار دانلود)
رشته : جنگلداری , گرایش : علوم زیستی جنگل
مبانی جنگلداری   (573 بار دانلود)
رشته : جنگلداری , گرایش : جنگلداری

مطالب وبلاگ

اخبار، اطلاعیه ها و...

تماس

در ارتباط باشید

در ارتباط باشید

سمنان، روبروی پارک سوکان، دانشگاه سمنان، دانشکده کویرشناسی
Maryam.mollashahi@semnan.ac.ir
(+98)2331535587

فرم تماس